!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Energi

Alla vinner på en minskad energiförbrukning

Bostäder och lokaler står för en tredjedel av Sveriges totala energianvändning.

Energipriserna ökar i takt med behovet av ökade intäkter i värdekedjan. Kemisten påverkas tack vare bergvärmeförjning endast marginellt av ökande energipriser.

Energideklaration

Den 1 oktober 2006 trädde Lagen om energideklaration i kraft. Syftet är att främja en effektiv energianvändning och god inomhusmiljö i byggnader. Genom en energideklaration får föreningen ett bra underlag för att fatta beslut om fastighetens energianvändning. Erfarenhet visar att det ofta går att minska energiförbrukningen med upp till 45 procent genom olika åtgärder.

Energideklarationen presenterades för styrelsen på novembermötet 2008.

Föreningen har c:a 30 % lägre energibehov än jämförbara fastigheter, vilket är väldigt positivt. I deklarationen föreslås ändå vissa åtgärder som kan minska föreningens behov och kostnader för framför allt uppvärmning. Några förslag innebär ganska stora investeringar. Föreslagna åtgärder finns i underhållsplanen och medel är avsatta.

De tekniska, ekonomiska och praktiska lösningarna är annorlunda än 1970 när föreningen bildades och underhållsplanen fastställdes.

Styrelsen har till uppgift att enligt föreningsstämmas uppdrag/mandat fatta beslut om åtgärder.

Energideklarationen.